ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE (ULGA BUDOWLANA)

Powrót do oferty <<<

 

Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków.

KTO MA PRAWO UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT VAT?

O zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:

a. budową domu jednorodzinnego albo

b. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;

2. ww. przedsięwzięcie było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy;

3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekracza odpowiednio:

a. 75 m2 i 100 m2,

b. 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy wychowywała przynajmniej troje dzieci (własnych lub przysposobionych). Chodzi tu o:

§ dzieci małoletnie,

§ dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

§ dzieci do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, nie ukończyła 36 lat;

Uwaga! W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, warunek ten dotyczy młodszego z małżonków.

5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:

a. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny

- z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1, a więc w domu albo lokalu, którego dotyczy zwrot VAT.

Uwaga! W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy, powyższy warunek dotyczy obojga małżonków.

Warunków, o których mowa w pkt 4 i 5, nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy osoba fizyczna wychowuje przynajmniej troje dzieci, o których mowa w punkcie 3.

Zwrot nie dla podatników VAT

Prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali wydatków na materiały budowlane jako podatnicy VAT w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

JAKICH WYDATKÓW DOTYCZY ZWROT VAT?

Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy do dnia 30 września 2018 r.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Ważne! Nowy system zwrotu VAT obejmie tylko wydatki na materiały budowlane poniesione od dnia wydania pozwolenia na budowę. Ponadto, nie dotyczy on osób, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 2014 r.

WNIOSEK - PODSTAWĄ UBIEGANIA SIĘ O ZWROT VAT

Zwrot wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym.

Wniosek o zwrot wydatków składa się raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Jeżeli osoba pozostaje w związku małżeńskim (z wyjątkiem małżonków w stosunku, do których sąd orzekł separację), wniosek o zwrot wydatków może być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez jednego z małżonków. Złożenie wniosku o zwrot wydatków przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o zwrot wydatków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:

1. pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy;

2. faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w dniu złożenia przez nią wniosku.

W przypadku małżonków mających różne miejsca zamieszkania, składających wspólny wniosek, miejscem złożenia jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego z małżonków.

Małżonkowie, którzy składają odrębne wnioski do dwóch różnych urzędów skarbowych są obowiązani o złożeniu przez siebie wniosku zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka.

Za datę złożenia wniosku nadesłanego pocztą uważa się dzień otrzymania wniosku przez organ podatkowy.

W JAKIM TERMINIE DOKONUJE SIĘ ZWROTU VAT?

W sprawie zwrotu wydatków urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu wydatków, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W tym przypadku kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku o zwrot wydatków nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu VAT bez wydania decyzji, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W przypadku gdy osoba fizyczna nie ma zaległości podatkowych, kwota zwrotu wydatków podlega wypłaceniu:

1. w kasie albo

2. za pośrednictwem operatora pocztowego, albo

3. za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Dodajmy, że kwota zwrotu wydatków wypłacana za pośrednictwem operatora pocztowego jest pomniejszana o koszty jej przesłania.

Jeżeli decyzja nie została wydana w terminie lub kwota zwrotu wydatków nie została wypłacona w terminie, kwota zwrotu wydatków podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu wydatków.

Oprocentowanie przysługuje:

1. w przypadku gdy decyzja nie została wydana w terminie lub kwota zwrotu wydatków nie została wypłacona w terminie, od dnia następującego po dniu, w którym upłynęły 4 miesiące od dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, włącznie do dnia jej wypłacenia - zwrot VAT na podstawie decyzji;

2. w przypadku gdy kwota zwrotu wydatków nie została wypłacona w terminie, od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu wydatków, włącznie do dnia jej wypłacenia – zwrot VAT bez decyzji.

Oprocentowanie nie przysługuje, jeżeli winę za niewypłacenie kwoty zwrotu wydatków w terminie ponosi osoba fizyczna lub opóźnienie w wypłaceniu kwoty zwrotu wydatków powstało z przyczyn niezależnych od urzędu skarbowego.

O CZYM JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ

Wniosek o zwrot VAT oraz załączniki do tego wniosku, nie podlegają opłacie skarbowej. Kwota otrzymanego zwrotu wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych.

     

     

    Nie trać szansy na odzyskanie części wydatków poniesionych na
    budowę, remont domu czy mieszkania !