Oferta naszego biura obejmuje świadczenie usług w zakresie:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do GUS
 • monitoring należności i zobowiązań

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję wyposażenia
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzimy ewidencje do celów podatku od towarów i usług oraz rozliczenia w zakresie podatku VAT
 • prowadzimy ewidencje przebiegu pojazdów
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe

Kadry i płace:

Niezbędnym uzupełnieniem usług księgowych jest obsługa kadrowo-płacowa. W skład tej usługi wchodzi:

 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie list płac - naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie elektronicznej
 • prowadzenie teczek osobowych i kartotek pracowników, w tym ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R
 • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników i związanych z tym informacji podatkowych (PIT-11)
 • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń

Księgowość wspólnot mieszkaniowych:

 • ewidencja kosztów, przychodów, rozrachunków wspólnoty
 • ewidencja opłat właścicieli z podziałem na eksploatację i fundusz remontowy
 • bieżąca weryfikacja zadłużeń i nadpłat oraz prowadzenie windykacji należności
 • wykonywanie sprawozdań finansowych rocznych oraz na życzenie Zarządów - okresowych
 • rozliczanie zużycia mediów na poszczególne lokale
 • ścisła współpraca z Zarządem oraz administratorem wspólnoty w celu weryfikacji dokumentów
 • sporządzanie odpowiednich deklaracji dla różnych instytucji (US, ZUS, GUS)
 • sporządzanie planu gospodarczego wspólnoty